Désolé, cet article n’est pas disponible en français. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Privacy statement Agromisa (Update 2018-05)

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website van Agromisa en de nieuwsbrieven die verstuurd worden vanuit Agromisa. Agromisa gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens.  Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die wet AVG voorschrijft.

Welke persoonsgegevens verzamelt Agromisa?

Agromisa verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • uw persoonlijke voorkeuren m.b.t. het ontvangen van een de nieuwsbrief
Voor welke doeleinden verwerkt Agromisa uw persoonsgegevens? Agromisa verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het uitvoeren van bestellingen en facturering
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het sturen van nieuwsbrieven en informatiemagazines
 • het bevragen van relaties (enquêtes, polls) en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Agromisa verwerkt persoonsgegevens via onder andere het secretariaat en de website van Agromisa. Met externe leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Agromisa uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. Agromisa verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Agromisa ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Wij verstreken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor hetgeen in het kopje ‘Voor welke doeleinden verwerkt Agromisa uw persoonsgegevens?’ hierboven is vermeld.

Onze leveranciers of dienstverleners.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software/dataopslag die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij mogelijk ook supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze dienstverleners (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. In die gevallen hebben we met hen een Verwerkers- of een Geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Termijnen.

Wij bewaren persoonsgegevens doorgaans 15 jaren. Op verzoek verwijderen wij uw persoonlijke  data eerder. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 15 jaar. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Gegevens van een ingevuld contactformulier op de website bewaren we maximaal 5 jaar. Emailberichten bewaren we 15 jaar.

Cookies

Op onze websites wordt alleen een Google Analytics cookie gebruikt. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Agromisa  geen informatie gedeeld met Google of andere partijen.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting Agromisa Nederland) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken.
De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Vragen

Onze vrijwilligers helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.
 • per e-mail: agromisa@wur.nl ;